An Introduction to the Orthodox Church

Çdo njeri jeton që të bëjë gjthçka për hir të Kristit, ashtu si dëshiron Krishti deh ashtu si do të bënte Krishti.

''Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen''.

(Mattheut 28,18-20)

 
Angazhimi i krisheterë me misionë
  • Misioni shëptimtar dhe shpengues i Zotit tonë drejtohet gjithmonë në shëndetin e vëllait. Jeta me një moral të përsosur sipas Biblës dhe Etërve të Kishës është një thirrje për një jetë me Krishtin, pra një jetë si Krishti.

  • Jeta shpirtërore e një të krishteri ortodoks është e pasqyruar si një jetë me Krishtin, një jetë me zotime dhe angazhime ndaj Zotit dhe fqinjëve tanë, dhe një bindje të plotë ndaj vullnetit të Tij.

  • Çështja e së vërtetës së krishterë është e një rëndësie të veçant në pikëpamjen ortodokse të besimeve të tjera. Ponti Pilat pyeti: "Çfarë është e Vërteta?" Ai ia bëri këtë pyetje Jisuit që qëndronte përpara tij i heshtur. Krishtërimi e interpreton këtë heshtje si përgjigjen e Jisuit, që e Vërteta po qëndronte përpara tij -- Krishti është e Vërteta.

Priest blessing the congregation

An ever-growing number of persons from various backgrounds are becoming interested in the Orthodox Church. These individuals are discovering the ancient faith and rich traditions of the Orthodox Church. They have been attracted by her mystical vision of God and His Kingdom, by the beauty of her worship, by the purity of her Christian faith, and by her continuity with the past. These are only some of the treasures of the Church, which has a history reaching back to the time of the Apostles.

 

Gjithnjë e më shumë, ka njerëz me origjinë të ndryshme etnike dhe të të gjitha racave që janë të interesuar për Kishën Ortodokse. Ata kanë zbuluar besimin e lashtë dhe traditën Apostolike të Kishës Ortodokse. Të tërhequr nga vizioni mistik i Zotit dhe Mbretërisë së Qiellit, nga bukuria e adhurimit ortodoks, nga besimi i krishterë i jetuar në Kishë, nga lashtësia dhe vazhdimësia e atij besimi kishtar me Kishën e apostujve, dëshmorëve, profetëve dhe etërit e shenjtë. Këto janë vetëm disa nga thesaret e Kishës.

Eastern Christianity

The Orthodox Church embodies and expresses the rich spiritual treasures of Eastern Christianity. It should not be forgotten that the Gospel of Christ was first preached and the first Christian communities were established in the lands surrounding the Mediterranean Sea. It was in these eastern regions of the old Roman Empire that the Christian faith matured in its struggle against paganism and heresy. There, the great Fathers lived and taught. It was in the cities of the East that the fundamentals of our faith were proclaimed at the Seven Ecumenical Councils.

 

Krishterimi Ortodoks

Kisha Ortodokse mishëron dhe shpreh thesaret e pasura shpirtërore të Krishterimit ashtu siç është jetuar në Lindjen e Afërt dhe të Mesme. Duhet të mbahet mend se ky mjedis gjeografik ishte vendi ku Ungjilli i Krishtit u predikua për herë të parë dhe se komunitetet e para të krishtera u vendosën në tokat përreth Detit Mesdhe. Ishte këtu, në rajonet lindore të Perandorisë së lashtë Romake, që besimi i krishterë u pjek. Në hijen e Perandorisë, Kisha fitoi luftën e saj kundër paganizmit dhe bestytnive. Në këto territore historike, etërit e mëdhenj, doktorët e besimit dhe udhëzuesit e njohur shpirtërorë u shfaqën. Pikërisht në qytetet dhe kryeqytetet e lashta Romake të Mesdheut lindor u shpallën bazat e besimit tonë, që u mbajtën Shtatë Këshillat Ekumenike.

The spirit of Christianity which was nurtured in the East had a particular favor. It was distinct, though not necessarily opposed, to that which developed in the Western portion of the Roman Empire and subsequent Medieval Kingdoms in the West. While Christianity in the West developed in lands which knew the legal and moral philosophy of Ancient Rome, Eastern Christianity developed in lands which knew the Semitic and Hellenistic cultures. While the West was concerned with the Passion of Christ and the sin of man, the East emphasized the Resurrection of Christ and the deification of man. While the West leaned toward a legalistic view of religion, the East espoused a more mystical theology. Since the Early Church was not monolithic, the two great traditions existed together for more than a thousand years until the Great Schism divided the Church. Today, Roman Catholics and Protestants are heirs to the Western tradition, and the Orthodox are heirs to the Eastern tradition.

 

Isshtë vërejtur në përvojën e besimit të atyre vendeve antike, domethënë krishterimit që u ushqye në Lindjen Mesdhetare, një etos të caktuar, mjaft të veçantë për kulturat, gjuhët dhe karakterin e atyre të krishterëve të lashtë. Ishte ndryshe, megjithëse jo domosdoshmërisht e kundërta, nga mënyra e të qenurit e banorëve të krishterë të Perandorisë Romake perëndimore dhe e mbretërive të mëvonshme mesjetare në Evropën Perëndimore. Më shumë rreth ndryshimit midis krishterimit perëndimor, ku filozofia juridike dhe morale e qytetit antik të Romës gëzonte famë dhe prestigj, në krahasim me krishterimin lindor i cili, duke qenë shumë romak, nuk i humbi kurrë rrënjët e tij në kulturat semite dhe helenistike. Prandaj, një farë padurimi për t'u përqëndruar në pasionin dhe vuajtjet e Krishtit dhe në mëkatin e njeriut bashkohet në Perëndim, ndërsa në Lindje theksohet Ringjallja e Krishtit dhe hyjnizimi i njeriut. Po kështu, Perëndimi u përpoq të përshkruajë pikëpamjen legaliste të fesë, ndërsa Lindja përqafoi teologjinë brenda kornizës së përvojës mistike. E gjithë kjo tha, duhet theksuar se Kisha e Hershme nuk ishte monolite, dhe se dy traditat e mëdha ekzistuan së bashku për më shumë se një mijë vjet derisa Skizma e Madhe e vitit 1054 ndau Kishën Perandorake. Sot, katolikët dhe protestantët romakë janë trashëgimtarë të traditës perëndimore dhe ortodoksët janë trashëgimtarë të traditës lindore, të lashta dhe autentike.

 

 

Orthodox

Christians of the Eastern Churches call themselves Orthodox. This description comes to us from the fifth century and has two meanings which are closely related. The first definition is “true teaching.” The Orthodox Church believes that she has maintained and handed down the Christian faith, free from error and distortion, from the days of the Apostles. The second definition, which is actually the more preferred, is “true praise.” To bless, praise, and glorify God the Father, Son, and Holy Spirit is the fundamental purpose of the Church. All her activities, even her doctrinal formulations, are directed toward this goal.

Occasionally, the word Catholic is also used to describe the Orthodox Church. This description, dating back to the second century, is embodied in the Nicene Creed, which acknowledges One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. From the Orthodox perspective, Catholic means that the Church is universal and also that she includes persons of all races and cultures. It also affirms that the Church has preserved the fullness of the Christian faith. It is not unusual for titles such as Greek, Russian, and Antiochian to be used in describing Orthodox Churches. These appellations refer to the cultural or national roots of a particular parish, diocese, or archdiocese.

Orthodoxy in the West

In our Western Hemisphere, the Orthodox Church has been developing into a valuable presence and distinctive witness for more than two hundred years. The first Greek Orthodox Christians arrived in the New World in 1768, establishing a colony near the present city of St. Augustine, Florida. One of the original buildings in which these immigrants gathered for religious services is still standing. It has recently been transformed into St. Photius' Shrine by the Greek Orthodox Archdiocese. The Shrine, named in memory of a great missionary of the Orthodox Church, honors those first Orthodox immigrants. The chapel serves as a national religious landmark, bearing witness to the presence of Orthodoxy in America from the earliest days of its history. The next group of Orthodox Christians to emerge on the American Continent were the Russian fur traders in the Aleutian Islands. They, too, made a great contribution.

The Orthodox Church in this country owes its origin to the devotion of so many immigrants from lands such as Greece, Russia, the Middle East, and the Balkans. In the great wave of immigrations in the 19th and 20th centuries, Orthodox Christians from many lands and cultures came to America in search of freedom and opportunity. Like the first Apostles, they carried with them a precious heritage and gift. To the New World they brought the ancient faith of the Orthodox Church.

Many Orthodox Christians in America proudly trace their ancestry to the lands and cultures of Europe and Asia, but the Orthodox Church in the United States can no longer be seen as an immigrant Church. While the Orthodox Church contains individuals from numerous ethnic and cultural backgrounds, the majority of her membership is composed of persons who have been born in America. In recognition of this, Orthodoxy has been formally acknowledged as one of the Four Major Faiths in the United States. Following the practice of the Early Church, Orthodoxy treasures the various cultures of its people, but it is not bound to any particular culture or people. The Orthodox Church welcomes all!

There are about 1 million Orthodox Christians in this country. They are grouped into nearly a dozen ecclesiastical jurisdictions. The largest is the Greek Orthodox Archdiocese of America, which has over 500 parishes throughout the United States. Undoubtedly, the Primate of the Archdiocese has been chiefly responsible for acquainting many non-Orthodox with the treasures of Orthodoxy.

Diversity in Unity

The Orthodox Church is an international federation of patriarchal, autocephalous, and autonomous churches. Each church is independent in her internal organization and follows her own particular customs. However, all the churches are united in the same faith and order. The Orthodox Church acknowledges that unity does not mean uniformity. Some churches are rich in history, such as the Church of Constantinople, while others are relatively young, such as the Church of Finland. Some are large, such as the Church of Russia, while others are small, such as the Church of Sinai. Each Church is led by a synod of bishops. The president of the synod is known as the Patriarch, Archbishop, Metropolitan, or Catholicos. Among the various bishops, the Ecumenical Patriarch of Constantinople is accorded a "place of honor" and is regarded as "first among equals." In America and Western Europe, where Orthodoxy is relatively young, there are a number of dioceses and archdioceses which are directly linked to one of these autocephalous Churches. For example, the Greek Orthodox Archdiocese is under the care of the Patriarchate of Constantinople. While the Archdiocese enjoys a good measure of internal autonomy and is headed by an Archbishop, it owes its spiritual allegiance to the Church of Constantinople.

 


Additional Articles

To learn more about the Orthodox Church and her teachings, you may wish to explore the following articles:

About this Series of Articles

Treasures of Orthodoxy is a series written for the non-Orthodox, especially those who are considering becoming members of the Orthodox Church and who wish to deepen their appreciation of her faith, worship, and traditions. They are authored by Fr. Thomas Fitzgerald, a faculty member of Hellenic College Holy Cross School of Theology. These and many more articles can be found at the Greek Orthodox Archdiocese of America website.