QARKORE ARQIPESHKOPALE

Prot. Nr 290/2022
 

ARCHEPISCOPAL ENCYCLICAL

Prot. No. 290/2022

Qarkore Arqipeshkore për festën e Krishtlindjes
25 dhjetor 2022

Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzënë në bark dhe do të lindë një djalë, të cilit do t'ia vënë emrin Emanuel, që do të thotë "Perëndia është me ne" (shkëputur nga Leximi i Ungjillit, Mëngjezorja e Krishtlindjes).

 

Archiepiscopal Encyclical on the Feast of Christmas,
December 25, 2022

"Behold, the virgin will conceive in the womb and bear a son, and they will call his name Emmanuel, which being interpreted means 'God is with us.'” (Gospel Reading of the Matins of Christmas).

Të dashur motra dhe vëllezër në Krishtin,

Vërtet, Zoti është me ne! Kjo është e vërteta e madhe e Krishtlindjes për të gjitha familjet, -  që domethënë, se Zoti ka hyrë në historinë tonë, që ta ndajë atë me ne dhe të na e shpërblejë duke zbuluar qëllimet e Tij tek ne. Lindja si njeri e Shpëtimtarit tonë në Betlehem është një ngjarje e njohur botërisht në të gjitha kulturat e botës, edhe pse ndonjëherë kjo njohje e humbet kuptimin. Ditët e shenjta të kremtimit të Lindjes së Shpëtimtarit janë kthyer në tradita konsumiste dhe shumë mendojnë se shenjtëria e festës është vanitur disi, por shenjtëria e Lindjes nuk mund të zbehet kurrë, sepse Dielli i Drejtësisë që u ngrit në botë, nuk do të perëndojë më kurrë. Prandaj, nëse fryma e bujarisë mes jobesimtarëve është gjallëruar në këtë stinë festive, ne duhet të falenderojmë Zotin. Besimi që sjellim në festën e Krishtlindjes është një nxitës i domosdoshëm për valën e dhuratë-dhënies ku shpesh harrojmë dhuratën më të madhe nga të gjitha, Zotin tonë Iisu Krisht.

Me të vërtetë, të krishterët e mi të dashur, është besimi ynë në Atë që Lindi në një Shpellë, shtrirë në grazhd për shpëtimin tonë, që qartëson kuptimine të plotë të Krishtlindjes. Lindja e Krishtit në qytetin e vogël të Betlehemit është ndoshta akti më bujar që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e botës. Zoti u përul, siç thotë Shën Pali në Letrën drejtuar Filipianëve: “Ai e por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli veten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje me kryq” (Filip. 2:7-8).

Perëndia e zbrazi veten që ne të mbushemi, të bëhemi të plotë dhe të plotësuar. Madje deri në vdekje, Zoti ia ofron veten përvojës shteruese të njerëzimit (përveç mëkatit), që ne të mund të kemi një rrugë drejt jetës, drejt jetës së përjetshme. Dhurata e Zotit tonë ndaj krijimit na zbulon një dhunti që njerëzimi ende po përpiqet ta kuptojë. Në fakt, është misioni i Kishës që të demonstrojë këtë dashuri të jashtëzakonshme të Perëndisë për të gjithë krijimin e Tij në çdo gjë që themi dhe bëjmë.

Prandaj, të krishterët e mi të dashur, le të thërrasim: “Krishti lindi ! Lavdërojeni atë !” me zemra pritëse dhe mendje të hapura. Le të përtërijmë bujarinë ndaj të tjerëve në këtë sezon dhënieje dhe të pranojmë më të mirën që të tjerët na ofrojnë, të frymëzuar nga përvoja e tyre me foshnjën e porsalindur të Betlehemit.

 

Beloved Sisters and Brothers in Christ,

Truly, God is with us! This is the great truth of Christmas for the entire human family — namely, that God has entered our history, so as to share it with us and redeem it in order to reveal His purposes in us. The Nativity in the flesh of our Savior in Bethlehem is a universally recognized event among all the world’s cultures, even if such recognition sometimes misses the point. The holy days of celebrating the Birth of the Savior have become overrun with consumerist agendas, and many feel that the sanctity of the Feast has been diminished. But the holiness of the Nativity can never wane, because the Sun of Righteousness, Who has arisen upon the world, will never set again. Therefore, if a spirit of generosity is animated in this season even among unbelievers, we must give thanks. For the infusion of faith that we bring to the Feast of Christmas is a necessary tonic to the wave of gift-giving that oftentimes forgets the greatest Gift of all, our Lord Jesus Christ.

Indeed, my beloved Christians, it is from our faith in the One Who was Born in a Cave and Laid in a Manger for our salvation that the full meaning of Christmas is manifest. The Nativity in the little town of Bethlehem is perhaps the most generous act that has ever 2 happened in the history of the world. God humbled himself, as Saint Paul says in Philippians: “He emptied Himself, taking the form of a slave, born in the likeness of humankind. Being found in human configuration, He humbled Himself, became obedient unto death, even death by the cross” (Phil. 2:7-8).

God emptied Himself so that we might be filled, made complete and whole. God offers Himself to the exhaustive experience of humankind (save sin), even unto death, so that we might have a path to life and, indeed, to life eternal. The gift of our Lord to creation reveals a bounty that humankind is still trying to comprehend. In fact, it is the ministry of the Church to demonstrate this tremendous love of God for all His creation in everything we say and do.

Therefore, my beloved Christians, let us cry out: “Christ is born! Glorify Him!” with expectant hearts and open minds. Let us renew our generosity toward others in this season of giving, and accept the best that others can offer, inspired by their experience of the New-Born Babe of Bethlehem.

Krishti lindi ! Lavdërojeni atë !

+ELPIDOFORI
Kryepeshop i Amerikës
 

Christ is born!  Glorify Him!

+ELPIDOPHOROS
Archbishop of America