Message from Father Paul

"Let brotherly love continue. Do not forget to entertain new comers, for by so doing some have unwittingly entertained angels."  (Hebrews 13:1-2)

 

" Dashuria vëllazërore le të mbetet .  Mos harroni mikpritjen , sepse disa duke e praktikuar e priten pa ditur engjëj ! ". (Hebrenjte 13: 1-2)

Dear sisters and brothers in Christ:

We hope our Holy Trinity Church website gives you a good sense of who we are as Orthodox Christians, of what we believe about God and His Church, and of the corporate religious experience of the Christian Faith, as expressed in the Symbol of Faith and as lived in the Church. 

 

Të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin:

Me anë të prezantimit, kjo faqe informative në famullinë tonë ka për qëllim t'i sigurojë lexuesit disa njohuri, megjithëse thjesht sipërfaqësore, se kush jemi të krishterët orthodhoksë të Kishës së Trinisë së Shenjtë, të South Bostonit, për besimin që rrëfejmë për Zotin dhe Kishën e Tij dhe për përvoja fetare e korporatës e këtij Besimi të Krishterë, siç shprehet në Simbolin e Besimit dhe jetoi në Kishën Orthodhokse.

Firstly, Orthodox Christians can not exist in isolation.  By definition, all Christians belong to Another, in the first place to Christ Jesus, our Lord, and by extention to our neighbor through grace.  This belonging to each other is understood as Theanthropic Communion in the Eschaton and, as the real presence of Christ, the incarnate Word and Son of God, made flesh through the uncreated grace in the midst of our collective identity as the Orthodox Church in the world today.  St John of Damascus observes: "The Holy Catholic Church of God, therefore, is the assembly of the holy fathers, patriarchs , prophets, apostles, evangelists and martyrs who have existed from the beginning, to whom were added all the nations who believed with the same spirit "(PG 96, 1357c).

 

Në radhë të parë, ne pohojmë se identiteti ynë si një i krishterë orthodhoks nuk mund të ekzistojë vetëm, i izoluar. Sipas përkufizimit, të gjithë të krishterët i përkasin një tjetri, së pari Krishtit Jezus, Zotit tonë, dhe duke u zgjeruar te të afërmit tonë përmes hirit. Ne e kuptojmë dhe e jetojmë këtë raport me fqinjin tonë si Kungim Theantropik në Eschaton dhe, si prania e vërtetë e Krishtit, Fjalës së Mishëruar dhe Birit të Zotit, "bëri mish" në botë sot nga hiri i pakrijuar përmes mediumit të identitetit tonë kolektiv. Kisha Orthodhokse e emërtuar. Prandaj, Shën Gjoni i Damaskut vëren: "Kisha e Shenjtë Katolike e Zotit, pra, është asambleja e etërve të shenjtë, patriarkëve, profetëve, apostujve, ungjilltarëve dhe martirëve që kanë ekzistuar që nga fillimi, të cilave u janë shtuar të gjitha kombet që besuan me të njëjtën frymë "(PG 96, 1357c).

Secondly, the Orthodox Church is not of this world.  It is not an institution.  It was not founded by a human guru, holy man or teacher, nor by any empire, government or revolution. The Orthodox Church does not propose enlightenment, a code of moral conduct, nor a religious philosophy.  St Gregory the Theologian describes ours as a meta-reality, by saying: "The Prophets established the Church, the Apostles united it, and the Evangelists ordained it "(PG 35, 589 A).

 

Së dyti, Kisha Orthodhokse nuk i përket kësaj bote. Nuk është institucion. Nuk u themelua nga një mësues feje, një person i ndriçuar ose një mësues, as nuk u konceptua nga ndonjë perandori, politikë ose revolucion. Kisha Orthodhokse nuk propozon iluminizëm, as një kod të sjelljes morale, as një filozofi fetare. Shën Gregori Teolog përshkruan meta-realitetin e Kishës Orthodhokse, kështu: "Profetët e themeluan Kishën, Apostujt e bashkuan dhe Evangjelistët e shuguruan" (PG 35, 589 A).

Thirdly, when Saint Paul the Apostle (Ephesians 1:23 and 4:4-13; Colossians 2:19; 1 Corinthians 10:17) asserts that the Orthodox Church constitutes the Mystical Body of the risen Christ, and likewise, the Holy Fathers teach that the Church existed before all other things, even before time and space, what we are persuaded to understand by this is that the Orthodox Church is Creation itself, Mankind, the World, Space-Time as the God in Trinity willed all realities to be (Genesis 1:26-28).

 

Së treti, sipas Apostullit Shën Pavli, Kisha Orthodhokse përbën Trupin Mistik të Krishtit të ringjallur (Efesianëve 1:23 dhe 4: 4-13; Kolosianëve 2:19; 1 Korintasve 10:17). Po kështu, Etërit e Shenjtë, në kor, shpallin që Kisha Orthodhokse ekzistonte para se të krijoheshin të gjitha gjërat e tjera, madje edhe para kohës dhe hapësirës. Të gjitha sa më sipër na bindin se Kisha Orthodhokse është vetë Krijimi, Njerëzimi, Bota, Koha Hapësinore, siç shprehet vullneti i Zotit të Trinitetit (Zanafilla 1: 26-28).

Thus, St. Gregory the Theologian refers to the agelessnesss of the Church of Christ as encompassing all times "... both before Christ and after Christ" (PG 35: 1108-9). In like manner, St. Epiphanius of Cyprus writes: "The Catholic Church, existed in all ages, but was definitely revealed through the advent of the incarnate Christ "(PG 42: 640).

 

Për të njëjtën arsye, Shën Gregori Teolog i referohet Kishës së Krishtit si realiteti i të gjitha kohërave "... si para dhe pas Krishtit" (PG 35: 1108-9). Në të njëjtën mënyrë, Shën Epifani i Qipros shkruan se: "megjithëse Kisha Katolike ekzistonte në të gjithë shekujt, ajo nuk u zbulua përfundimisht deri në ardhjen e Krishtit të mishëruar" (PG 42: 640).

The Orthodox Church being described by the Church Fathers herein, in other words "The Theanthropic Being" (in St. Justin Popovic's terminology) has existed since the creation of the Angels who saw how the worlds were formed; and they have always been members of the Church.  St. Clement, Bishop of Rome, says the Orthodox Church "was created before the sun and the moon," and elsewhere he adds, "The Church has not now come into being for the first time, but existed since the beginning" (II Cor. 14).

 

Kisha Orthodhokse e paraqitur kështu nga Etërit e Kishës përbën "një qenie teantropike", duke përdorur terminologjinë e Shën Justin Popoviç dhe ka ekzistuar që nga krijimi i Engjëjve që panë botët të formohen. Prandaj, fuqitë engjëllore kanë qenë gjithmonë anëtarë të Kishës Orthodhokse. Shën Klementi, Peshkopi i Romës, thotë se Kisha Orthodhokse "u krijua para diellit dhe hënës" dhe një vend tjetër ndërhyn, "Kisha nuk ekziston tani për herë të parë, por ekzistonte që nga fillimi" (II Kor. 14)

The Shepherd of Hermas, offers us a dialogue by way of analogy to describe the timeless and eternal character of the Orthodox Church:

  Vepra e krishterë e shekullit të dytë, Bariu i Hermasit, e cila nuk është pjesë e kanunit të Dhjatës së Re, por gëzoi autoritet të madh gjatë shekujve të dytë dhe të tretë, na ofron një dialog në të cilin një analogji përshkruan këtë karakter të përjetshëm dhe të përjetshëm të Kisha Orthodhokse:

"Brothers, while I was sleeping, I had the revelation of a very beautiful young man, who rebuked me, saying: "Who do you think was the old woman who gave you that book?" And I answered him, saying "Surely, it was the Sibyl."  "No, you're wrong," he told me, "it wasn't her."  "Who was She?" I asked.  "She's the Church," he whispered to me. "Why was She so old?" I asked again.  "Because She is the first-created," he answered me.  "She was formed before all other things; that is why She looked so old because the worlds were formed to adorn Her."

 

"Vëllezër, ndërsa isha duke fjetur, kisha zbulimin e një të riu shumë të bukur, i cili më qortoi, duke thënë: - Kush mendoni se ishte plaka që ju dha atë libër? Dhe unë iu përgjigja duke i thënë - Ishte Sibili. -Ke gabim, më tha, nuk ishte. - Kush ishte? - pyeti. "Theshtë Kisha", më pëshpëriti. - Pse u duk e moshuar? - pyeta përsëri. - Meqenëse Ajo u krijua e para, ai m'u përgjigj, para të gjitha gjërave të tjera; Kjo është arsyeja pse pamja e saj e moshuar sepse për Të botët u formuan."

Lastly, the Orthodox Church's prayer and especially its worship of the Holy Trinity is the key.  In the Church liturgy, Orthodox Christians are bound up to each other in the supernatural life communicated to them by the Holy Spirit as uncreated grace (John 15:5-16).  In its worship, the Orthodox Church preserves intact this deposit of faith poured down on the Apostles in the flesh, but much more than that, as well -- prayer inscribes in us the very likeness of Christ. 

 

Së fundmi, përmes lutjes dhe adhurimit të Kishës Orthodhokse, të krishterët orthodhoksë janë të lidhur "me njëri-tjetrin" në jetën e mbinatyrshme të komunikuar nga Shpirti i Shenjtë me hir të pakrijuar (Gjoni 15: 5-16). Duke mishëruar Kishën Orthodhokse, ne ruajmë të paprekur të njëjtën depozitë besimi të derdhur mbi Apostujt në mish, por më shumë sesa akoma: ne përputhemi me ngjashmërinë e Krishtit.

We invite all people to join us in sharing this Apostolic Tradition which has its roots in the Oneness, Holiness, Catholicity, and Apostolicity of Christ, the God-man.  Open the doors of our little church on D Street and come in, all you newcomers!  Feel welcome, Muslims and Buddhists, Albanians or Brazilians, rich or poor, African Americans and Asians alike.  "Enter into the joy of your Lord" (Matthew 25,23).

 

Ne i mirëpresim të gjithë dhe ju ftojmë të bashkoheni me ne. Ndani këtë Traditë Apostolike që i ka rrënjët te Uniteti, Shenjtëria, Katolikia dhe Apostolikiteti i Krishtit, Njeriut-Perëndi. Hapni dyert tona për në tempullin tonë të vogël, të vendosur në D Street në South Boston, dhe futuni brenda. Të gjithë, sikur të jeni myslimanë ose budistë, shqiptarë ose portugez, të pasur apo të varfër, "hyjnë në gëzimin e Zotit tuaj" (Mateu 25:23).

"Oh, taste and see that the LORD is good! Blessed is the man who takes refuge in him!" (Psalm 33:9 LXX)

 

"Shijoni dhe shikoni që Zoti është i mirë! Lum njeriu që gjen strehë tek ai!" (Psalmi 33, 9 LXX)

With love in Christ the Lord,

Father Paul

 

Ju jepni lamtumirën, në Zotin Jisu Krisht,

Atë Pavli

 

Additional readings